Disclaimer


Deze website is eigendom van De Mascotte, vereniging van Rolls-Royce en Bentley eigenaren. Het bestuur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor gebreken of schade aan voertuigen die zijn ontstaan als gevolg van handelingen die terug te voeren zijn op teksten die op deze site te vinden zijn of namens de vereniging per e-mail zijn toegestuurd. Ook aanvaardt het bestuur geen aansprakelijkheid voor schade of benadeling als gevolg van transacties die met leden of geadverteerde of gelinkte bedrijven of organisaties zijn aangegaan. Het bestuur houdt zich het recht voor om advertenties of links zonder opgave van redenen niet te plaatsen of weer te verwijderen.

Het is toegestaan gegevens van deze website over te nemen, doch onder de strikte voorwaarden dat de gegevens niet uit hun verband worden gehaald en dat een bronvermelding van deze website plaatsvindt.

Deze website is op geen enkele wijze gesponsored, gepromote, goedgekeurd door of verbonden aan welk autobedrijf of organisatie dan ook. De club onderkent wél sponsors: dit zijn de zakelijke adverteerders die tegen betaling en onder strikte voorwaardes hun advertentie hebben aangeboden voor het clubboekje en/of de website.

De gegevens, standpunten of visies vervat op deze website kunnen te allen tijde zonder voorafgaande aankondiging worden gewijzigd.

Foto's zijn overgenomen van perssites van Rolls-Royce of Bentley of zijn in clubverband gemaakt door leden. De bronnen zijn bij het bestuur en de webmaster opvraagbaar. Mocht iemand bezwaren hebben tegen de plaatsing van een foto, of mocht iemand zijn eigen auto of personen herkennen en het tonen van zijn auto of personen op deze website niet op prijs stellen, dan verzoeken wij hem/haar vriendelijk om contact op te nemen met het bestuur of de webmaster. Wij zullen niet aarzelen om foto's onmiddellijk van de website te verwijderen als belanghebbenden te kennen geven dat op prijs te stellen.

Het bestuur van De Mascotte.English disclaimer


This website is the property of "De Mascotte", the association of Rolls-Royce and Bentley owners. The Management Committee cannot accept any responsibility for any failure or damage to vehicles as a result fromany trading or handling which result from texts on this site or e-mails which are sent on behalf of the association. Neither can the Management Committee accept responsibility for any damage or disadvantage experienced as result from transactions with members, advertising companies or linked companies that appear on this site. The Management Committee reserves the right to refuse or remove any advertisement or link from this site, without giving any reason.

It is permissible to use information from this site under the strict condition that information is not used out of context and that this site is quoted as information source.

This site is in no way sponsored, promoted, approved or connected with any company or other organisation. The club recognises a number of sponsors: these are commercial advertisers who, in return for payment, offer their products/services.

The information, data or standpoints expressed on this website can be changed at any time without warning.

Photographs are sourced either from members or from press sites from Rolls-Royce and Bentley; the sources are available on request from the webmaster and/or the Management Committee. If anyone has an objection to the placing of a photo, or if anyone recognises a photo of himself or his auto and wishes it to be removed, then please contact and inform the webmaster or the Management Committee, when immediate remedial action will be taken.

The Management Committee.
Interior of the Bentley Continental Flying Spur.

Bekijk alle vooraankondigingen op de kaart